Ацхыраара рыҭоуп даҽа хҧа Аҧсны ареабилитациатә центрқәа

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнагеит изаамҭанытәу, змазаратә ҭагылазаашьа хьысҳау аҭаацәарақәа рзы ахәшәтә препаратқәа раҳасабала  агәыҳалалратә акциа. Ацхыраара рыҭан Гәдоуҭатәи, Аҟәатәи,  Ҭҟәарчалтәи ареабилитациатә центрқәа. Урҭ рганахьала ари ацхыраара нарышьҭуеит изхылаҧшуа ахәыҷқәа ахьызҳауа, еиҳа ацхыраара зҭаху аҭаацәарақәа рахь.

Зыӡбахә ҳәоу ацхыраара амҩаҧгара алшара аиуит ҳфонди, ростовтәи аилахәыра «Биофармеи» русеицуру иабзоураны.

Subscribe to Syndicate