Error message

Notice: Undefined index: #attached in metatag_hreflang_metatag_metatags_view_alter() (line 79 of /var/www/fondapsny.org/data/www/fondapsny.org/sites/all/modules/metatag/metatag_hreflang/metatag_hreflang.module).

Ахҭысқәа

Ҳреспубликаҿы иаҧҵоуп ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны». Афонд хықәкыс иамоуп ҳмилаҭ ахьыҟазаалакгьы Аҧсны аҳәынҭқарра радыҧхьалара, реидкылара. Аҳәынҭқарра азеиҧш усқәа рҽалархәра. Февраль мзазы Аҧсны аиустициа аминистрра ишьақәнарӷәӷәеит афонд аусҧҟа. Уи инақәыршәаны еиҿкаауп афонд аструктура.

Ҭырқәтәыла аоппозициа аԥхьагыла атәыла анапхгара Сириатәи аимак ахалагалара иацәиршәеит. Абри аганахьала игәаанагара Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит ҳџьынџьуаҩ Октаи Чкәотуа.

АҞӘА, ԥхн 1 – Sputnik. Ҭырқәтәылатәи ҳџьынџьуаҩ, аԥсуа мҳаџьырқәа рхылҵшьҭра Октаи Чкәотуа дадгылоит, сириатәи аимак бџьаршьҭыхла ахалагалара шәарҭароуп ҳәа атәыла анапхгара рыпланқәа ирыԥхьзырҟәҟәаауа, Ҭырқәтәыла Жәлар-рреспубликатә оппозициатә партиа хада аԥхьагыла Қьамал Кылычдароглу ипозициа.

02 Ажь to 05 Ҧхы

Арҵаратә центр «Академиа» - «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» еснагьтәи апроектқәа ируакуп. Апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, алшара ыҟоуп аҵарадырра аганахь ала ахәҧса шәаны абызшәақәа рҵара. Иаҳҳәозар: аҧсшәа, англыз, араб, аиспан, аиталиан, аурыс, аҭырқәа бызшәақәа. Зҧышәа ҳараку арҵаҩцәа аус руеит ҳаамҭа иақәшәо аметодика ахархәарала, убри аан атехника рхы иархәаны. Аҽазыҟаҵарақәа мҩаҧысуеит ашколхәыҷқәа рзеиҧш, астудентцәеи, аиҳабацәеи рзы.

Ҳазҭоу ашықәс , Лаҵара 21рзы , ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи Афонд  Аҧсны» аҧшьгарала имҩаҧысит, Ҭырқәтәылантәи зҭоурыхтә ҧсадгьыл ахь нхара ҳәа ихынҳәыз, араҟа аҭаацәарақәа аҧызҵаз, аусура знапы алакыу  ҳџьынџьуааи, Аҧсны   Ахәынҭқарра анапхгареи  злахәыз аиҧылара.  Уи аҽны, Сенер Гогәуа хадас  дызмоу «Жәларбжьаратәи Афонд Аҧсны» ахаҭарнакцәа,  Аҟәа ақалақь,  ахҵәара иақәшәаз ҳауаажәлар рыхьӡала иргылоу абаҟа амҵан ашәҭ шьыҵәрақәа шьҭарцеит. Иргәаладыршәеит аамҭаказы мчымхарыла зыҧсадгьыл иаҟәыгаз ҳауаажәлар ирхыргаз атрагедиатә хҭысқәа.

Ҳазҭоу ашықәс, маи 14 рзы, Аҧсны Аҳәынҭқарра раҧхьатәи ахада Владислав Арӡынба, иҧсы ҭазтгьы ихыҵуазаарын 70 ш. Еицырдыруа аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә, аполитикатә усзуҩ, аҵарауаҩ ду, мрагылараҭҵааҩы Владислав Григори-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҭоурых ихьӡ хьтәы нбанла ианхалоит! Владислав Арӡынба иуаҩра, иҟәыӷара, идоуҳамч, иполитикатә баҩхатәра ирыбзоураны, иҿаҧхьа иқәиргылоз ихықәкқәа наигӡон. Аҧсны ацьынцьтәылатә еибашьра анцози, анаҩстәи аамҭеи рзы иара илиршеит ажәлар ракзаара, реидкылара. Владислав Арӡынба, ижәлар рыбзиабара даҧсахеит.

Ҳаҭыр зқәу аветеранцәа!
Ауаажәларратә еиҿкаара " Ап,сны Жәларбжьаратәи Афонд" ахьӡ ала, ишәыдысныҳәалоит Ацьынцьтәылатә еибашьра ду еилгеижьҭеи 70 ш ахыҵра. Шәара, аибашьратә мҩа фырхаҵарыла шәанысит. Иаашәырп,шыз шәыгәаӷьреи, шәхымҩап.гареи. еизҳауа абип,арақәа рзы иҿырпшыгоуп. Аҭоурых ианылаз шәыхьӡ, ҳара ҳзы игәадуроуп!
Акыр иаҳзапсоу ҳветеранцәа! Ишәзеиӷьасшьарц сҭахыуп агәабзиара, аҭынчра. Уаҳа ари адунеи аҟны иҟамлааит аибашьра. Акыр шықәса Аиааира аныҳәа мшқәа шәрыгымзааит. Аиааира абара иахьымӡаз шәгәалашәара ҳацуп. Шәҿапхьа ҳхырхәоит!

Қоцьаели ақалақь аҟны , иахьа, ихацыркын жәларбжьаратәи ахәыҷтәы фестиваль. Аҧснынтә уи иалахэуп Аҳәынҭқарратә ахәыҷтәы акәашаратә ансамбль "Абаза"!

Pages

Subscribe to Syndicate