Error message

Notice: Undefined index: #attached in metatag_hreflang_metatag_metatags_view_alter() (line 79 of /var/www/fondapsny.org/data/www/fondapsny.org/sites/all/modules/metatag/metatag_hreflang/metatag_hreflang.module).

Ахҭысқәа

Ҳазҭоу ашықәс, маи 14 рзы, Аҧсны Аҳәынҭқарра раҧхьатәи ахада Владислав Арӡынба, иҧсы ҭазтгьы ихыҵуазаарын 70 ш. Еицырдыруа аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә, аполитикатә усзуҩ, аҵарауаҩ ду, мрагылараҭҵааҩы Владислав Григори-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарра аҭоурых ихьӡ хьтәы нбанла ианхалоит! Владислав Арӡынба иуаҩра, иҟәыӷара, идоуҳамч, иполитикатә баҩхатәра ирыбзоураны, иҿаҧхьа иқәиргылоз ихықәкқәа наигӡон. Аҧсны ацьынцьтәылатә еибашьра анцози, анаҩстәи аамҭеи рзы иара илиршеит ажәлар ракзаара, реидкылара. Владислав Арӡынба, ижәлар рыбзиабара даҧсахеит.

Ҳаҭыр зқәу аветеранцәа!
Ауаажәларратә еиҿкаара " Ап,сны Жәларбжьаратәи Афонд" ахьӡ ала, ишәыдысныҳәалоит Ацьынцьтәылатә еибашьра ду еилгеижьҭеи 70 ш ахыҵра. Шәара, аибашьратә мҩа фырхаҵарыла шәанысит. Иаашәырп,шыз шәыгәаӷьреи, шәхымҩап.гареи. еизҳауа абип,арақәа рзы иҿырпшыгоуп. Аҭоурых ианылаз шәыхьӡ, ҳара ҳзы игәадуроуп!
Акыр иаҳзапсоу ҳветеранцәа! Ишәзеиӷьасшьарц сҭахыуп агәабзиара, аҭынчра. Уаҳа ари адунеи аҟны иҟамлааит аибашьра. Акыр шықәса Аиааира аныҳәа мшқәа шәрыгымзааит. Аиааира абара иахьымӡаз шәгәалашәара ҳацуп. Шәҿапхьа ҳхырхәоит!

Қоцьаели ақалақь аҟны , иахьа, ихацыркын жәларбжьаратәи ахәыҷтәы фестиваль. Аҧснынтә уи иалахэуп Аҳәынҭқарратә ахәыҷтәы акәашаратә ансамбль "Абаза"!

Pages

Subscribe to Syndicate