Аиқәшаҳаҭра анапы аҵарҩит

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  ахада Сенер Гогәуеи», Ростов-на-Дону аус зуа,  зҳәаақәа ҧку аилазаара «Биофарма» адәныҟатәи ахәҳаахәҭра аҟәша анапхгаҩы Екатерина Микиртычевеи, аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит. 

Аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, аҩганкгьы азыхиоуп  агәыҳалалреи асоциалтә хырхарҭақәеи рҟны иахәҭоу аусура арҿиареи, уи аҳәаақәеи рырҭбаареи.