Аҟәатәи Ареспубликатә Реабилитациатә центр ацхыраара аҭоуп

Згәабзиара ҧку ахәыҷқәа рыцхыраара апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» Аҟәатәи Ареспубликатә реабилитациатә центр ҳамҭас ианаҭеит абзазаратә маҭәахәқәа.

Subscribe to Syndicate