«Ани Амаалықьи» апроект ала раҧхьатәи аӽамҭақәа рнапаҿы ирыҭоуп.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» ихацнаркыз апроект «Ани амаалықьи» аусура иацҵоуп.  Абар уажәшьҭа ҩымшуп афонд ахьӡала, аԥсуа ҭаацәарақәа, ҿыц ахшара зауз,  рымаалықь иааӡараҿы рхы иадырхәаша аҳамҭақәа рнапаҿы ирырҭоижьҭеи.  Апроект иаҵанакуеит фымз ирҭымсыц ахәыҷқәа. Мҩамш!

Subscribe to Syndicate