Апроект «Аԥеиԥш» аусура иацҵоуп Абгархықә ақыҭаҿы

Иахьа  «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» аусзуҩцәа, апроект «Аԥеиԥш» аҳәаақәа ирҭагӡаны иаҭааит Абгархықә ақыҭан инхо, ахшара рацәа змоу Зыхәаа рҭаацәара.

Ааигәа, аҭаацәара аиҳабы Ахреи, иԥшәмаԥҳәыс Камаҷыҷи ацхырааразы афонд ахь аҳәара ҟарҵеит.

2018 шықәса рзы аҭаацәараҟны арыцҳара ҟалеит, рыҩны амца акит. Аҭаацәеи, андуи, хәҩык ахәыҷқәеи хыбрада иаанхеит. Иахьцоз-иахьаангылоз ахьрымамыз иахҟьаны, аҭаацәара иблыз, зыбжа хырбгалоу аҩны аҟны иаанымхар ада ԥсыхәа рмоуит.

Ацхырааразы адгылара рырҭеит рыуацәеи, иара убас атәым рыцҳара ахь агәыразра аазырԥшыз ауааԥсыра.

Хәҩык, зықәра маҷу ахәыҷқәа ахьынхо аҩнаҟны иҟамызт аӡыржәтә. Ҳара ҳфонд убри зегьы азгәаҭаны, ирзаанахәеит ари аԥынгыла аӡбаразы иаҭаху зегьы: аӡхалагага, аӡымҩангагақәа, аӡы аизгагатә бак, ацқьаразы еиуеиԥшым ахархәагақәа,  абзазаратә химиа. Иара убас абетонтә ӷәра иақәдыршәуа аламинат.

Аҩны аԥшәмаԥҳәыс, ансамбль «Шьараҭын»  анкьатәи алахәылаҩ Камаҷыҷ Џьыкырԥҳа ишаҳзеиҭалҳәаз еиԥш: «Ҳаԥхьа игылоу ауадаҩрақәа рацәоуп, аха ҳара  ҳгәы каҳажьуам, ишакәхалакь, адгьыл ықәаарыхны, арахәи аԥсаатәи ааӡо, ҳхы ныҟәаҳгоит, избан акәзар изызҳауа ҳхәыҷқәа ршьапы иқәҳаргылароуп».

Камаҷыҷ иара убас ҭабуп ҳәа ралҳәеит изҭагылоу ауадаҩра баны ацхырааразы ирыдгылаз, агәыразра аазырԥшыз зегьы.

Subscribe to Syndicate