Аҧслыманцәа рныҳәа – Ураза Баирам!

Ҭоурыхла, Ураза Баирам – аҧсылман динхаҵараҿы зегь реиҳа зҵакы ӷәӷәоу, иҧшьоу аныҳәақәа ирхыҧхьаӡалоуп.  Аныҳәа азгәаҭара ашьапы акит 624 шықәса рзы, апророк Муҳаммед ихаанижьҭеи. Имҩаҧысуеит иҧшьоу амза Рамадан азы. Иахьа,  ихыркәшахеит аҧсылманцәа мызкы иазгәарҭоз аурычра. Убри инамаданы, аныҳәатә мшқәа  мҩаҧысуеит хымш. Аҧсҭазаара  доуҳатә беиаралеи, гәыҳалалрылеи иазнеилатәуп.  Ҳарҭ ҳазлаго ҳусқәа зегьы, хыҵхарҭас ирымазароуп аиашареи, аҭынчреи, аилибакаареи.
Аҧсны инхо, уи анҭыҵ иҟоу  аҧсылманцәа! Ишәыдысныҳәалоит  иҧшьоу ари аныҳәа. Ҳазшаз шәахьыҟазаалак  дышәхылаҧшааит! Шәҭаацәеи шәареи шәеигымзааит, агәыцқьара еснагь ишәыцзааит!  Шәызлаго шәусқәа шәықәманшәалахааит!
Ҳаҭырла,

Сенер Гогәуа
Ауаажәларратә еиҿкаара  
«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада

Subscribe to Syndicate