Аҧсны ареабилитациатә центрқәа ацхыраара рыҭоуп

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсныи» Ростовтәи анаплакы «Биофармеи» русеицзура иабзоураны ацхыраара рыҭан Гәдоуҭатәи, Аҟәатәи, Очамчыратәи, Тҟәарчалтәи, Галтәи рреабилитациатә центрқәа.

Ас еиҧш иҟаз ацхыраара ҟаҵан, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусбарҭахь ареабилитациатә центрқәа рҟынтә иаашьҭыз арзаҳалқәа инарықәыршәаны.

Акондинционерқәа, амассажтә столқәа, амедицинатә маҭәахәқәа, иара убас згәабзиара ҧку ахәыҷқәа рзы  арҵагатә техника, еиуеиҧшым абзазаратә маҭәахәқәа, атренажиорқәа уҳәа, ахарџь иартәоит миллион мааҭ иназынаҧшуа.

Аҳамҭақәа ранашьара иазкыз аусмҩаҧгатә рхы аладырхәит ацентрқәа зегьы рхаҭарнакцәа.  Анаплакы «Биофарма»  изныкымкәа ацхыраара рзыҟанаҵахьеит амедицинатә усбарҭақәа. Уажәтәи акциагьы ҳтәыла аҿиара аус иацхраауеит.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  иахьынӡалшо ала, згәабзиара уашәшәыроу ахәыҷқәа рыцхыраара ахахьы иагеит, аиҧш зеиҧшу агәыҳалалратә аарҧшра, хымҧада акырӡа ицхыраагӡоуп, егьхәарҭоуп.

Subscribe to Syndicate