Аҧснытәи аделегациа Аҩадатәи Кипр.

Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьартәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала,

арҭ амшқәа рзы, усуратә визитла Ҭырқәтәылатәи Ареспублика Аҩадатәи Кипр иҟоуп «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада   Сенер Гогәуа, Аҧсны аҵареи,  аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба. Аиҧыларақәа дрылахәуп  Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧсны Аҳәынҭқарра азинмчра нагӡа змоу ахаҭарнак  Инар Гыцба.

Цәыббра 7 рзы ,имҩаҧысит Аҩадатәи Кипр адгьылбжьахатәи амшын аҟны иҟоу иреиҳау аҵараиурҭа аректор, апрофессор Неџьдеҭ Осами,   ҳделегациеи реиҧылара. Ари ауниверситет аҟны, Аҧснынтә ааҩык астудентцәа хәыда-ҧсада аҵара рҵоит. Аректор излаиҳәаз ала, аҧхьаҟа ари ахыҧхьаӡара аӡә ила еиҳахар алшоит. Ауниверситет аректор Неџьдеҭ Осами, Аҧсны аҵарадырреи, аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какобеи рнапы злакыу аус аганахь ала аинформациақәа еимырдеит. Иара убасгьы, наҟ-наҟ русеицура иазкыз апроектқәа ирылацәажәеит.

 «Иахьатәи ҳақәҿиарақәа зегьы зыбзоуроу аҵара ахаҭабзиароуп.  Уигьы зхылҿиааз, атәым ҳәынҭқаррақәа рҟынтә иааҳаҧхьаз аҵарауаа роуп. Убарҭ ирыбзоураны, ҳуниверситетқәа адунеитә аренахь ацәыргара ҳалҳаршеит»-ҳәа азгәеиҭеит аректор Неџьдеҭ Осам.

 «Аҧсны иамоу алшарақәа шырацәамгьы, аҵара дырра аҿиара, аихаҳара амҩа иануп. Ҳара атәым ҳәынҭқаррақәа рҿы иреиҳау аҵараиурҭақәа ирҭо ҳастудентцәа иҷыдоу ахылаҧшра раҳҭоит. Иара убас, Кипр аҵара зҵо аҿар еснагь ҳрызҿлымҳауп, реихьӡарақәа ҳаҳауеит. Рзанааҭ иазҟазацәаны  Аҧсныҟа ишыхынҳәуа агәра ҳгоит. Кипртәи ауниверситетқәа Европатәи асистема рхы иархәаны ҧхьаҟа рцара, ахәшьара ду асҭоит»-иҳәеит Аҧсны аҵареи, аҭцаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба аректор даниацәажәоз.

Аҩганкгьы иазгәарҭеит руниверситетқәа рдокәментқәа  аҧхьаҟа азхаҵара азҵаарагьы шышьҭырхуа.

Иара убас, Аҩадатәи Кипр аҵареи акультуреи рминистр Қьемал Дурусҭи  Аҧснытәи аделегациеи еиҧылеит. Русеицурақәа ирызкыз азҵаарақәа жәпакы ирылацәажәеит. Адгәыр Какоба, аминистр Аҧсныҟа ааҧхьара ииҭеит. Гәаларшәагас аҳамҭақәагь еимырдеит.

«Кипртәи иреиҳау аҵараиурҭақәа рсистема даара иааџьоушьаратәы ақәҿиарақәа шаанарҧшыз азгәаҭауа исҳәарц сҭахыуп, ҳара ҳазхазымҵаз аҳәынҭқаррақәа ртәылауаа, ҳуниверситетқәа рҿы аҵара ахьырҵо ҳара ҳзы ишгәадуроу, егьшиааироу. Араҟа дара ироуеит зеиӷьыҟам аҵарадырра, уи иақәнаго аҧышәа»-ҳәа азгәеиҭеит  Қьемал  Дурсуҭ Аҧснытәи аделегациа данырҧылоз.

«Аҩадатәи Кипр, аҵара дырра аганахь ала аҿиара мҩа иануп. Ари  аҭагылазаашьа, аеканомика аҿиареи, аҳәынҭқарра аӡыргареи рзы шьаҿа дууп ҳәа иҧхьаӡоуп.  Уи ҿырҧш бзиоуп Аҧсны азы. Ҳара ҳҿар, аҵара адунеи ахь рхы ҳархароуп»-иҳәеит «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»ахада Сенер Гогәуа.

 Аиҧылара иалахәыз адепутат Меҳмеҭ Чаалар, Аҧсни Кипртәи ауниверситетқәа рыбжьара аусеицура ацхыраара аҭара дшазыхиоу азгәеиҭеит.

Ас еиҧш хра злоу, аҵакы змоу аминистрцәа реиҧыларақәа реиҿкаара аус иацхрааз Кипртәи апарламент адепутат Меҳмеҭ Чаалари, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуеи ҷыдала ҭабуп ҳәа рарҳәеит.

Иара убри аҽны, Кипртәи ахәаахәҭра-ааглыхратә палата ахада Фиқри Тороси, Аҧснытәи аделегациеи реиҧылара мҩаҧысит. Аҧснытәи аделегациа, ҳтәыла  асоциал-економикеи, ахәаахәҭреи, аинвестициеи рганахь ала азҵаарақәа ирылацәажәеит. Ахәҭакахьала,  Сенер Гогәуа, ари ахырхарҭала  инарҭбааны ажәахә ҟаиҵеит. Иазгәаҭан, аҧхьаҟа Кипри Аҧсни аекономика аганахь ала русеицура атәы.

«Зхьыҧшымра азхаҵара адунеи аҿаҧхьа ицәырызгаз ҩҳәынҭқаррак ирымоу апроблемақәеи, азҵаарақәеи рыӡбашьа акырӡа еиҧшуп. Убри инамаданы, ҳусеицура акырӡа аҵанакуеит. Зегь раҧхьа инаргыланы, акультуреи, аҵарадырреи,  аекономикеи  рхырҭақәа рыла аусура ҳалагароуп»-иҳәеит Сенер Гогәуа.

Аҧснытәи аделегациа, Ҭырқәтәыла рыҟазаара иалагӡаны иазгәаҭоуп, уа инхо ҳдиаспореи дареи реиҧыларақәа.

Subscribe to Syndicate