Аҧснытәи аделегациа Иорданиа рыҟазаара аусура иацҵоуп

Иорданиа имҩаҧысит апринц Асым Бин Наифи, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»   ахаҭарнакцәеи реиқәшәара.

Анаҩс, Аҧснытәи аделегациа рыдыркылеит Иорданиатәи апарламент ахада Атиф  Тарауни, иара убас апарламент  алахәыла, ҳџьынџьуаҩ Менсур Абазеи. Ирылацәажәан хырхарҭа рацәала азҵаарақәа.

Subscribe to Syndicate