Ашықсҿыцтәи акциа ақалақь Гәдоуҭа аҟны

Ҧхынҷкәынмза 29 рзы «Жәларбжьаратәи афонд  Аҧсны» ихнаркәшеит зымҽхак ҭбаау, Аҧсны ареабилитациатә центрқәа рзы еиҿкааз ашықәсҿыцтәи акциа. Аҵыхәтәаны ҳаҭааит Гәдоуҭатәи ареабилитациатә центр «Асаркьал». Афонд ахаҭарнакцәа ацентр аҟны изхылаҧшуа ахәыҷқәа иранаршьеит 60 ашықәсҿыцтәи аҳамҭақәа. Зыӡбахә ҳәоу акциа мҩаҧысит ашықәсҿыцтәи агәыҳалалратә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны.   «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ари апрограмма еиҿнакааит Аҧсны ақалақьқәа зегьы рхәыҷтәы реабилитациатә центрқәа рзы.

Subscribe to Syndicate