Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет 85ш. ахыҵит

Иахьа, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет 85ш. ахыҵра аҳаҭыразы, уи ахыбраҿы иазгәаҭан  аныҳәатә  усмҩаԥгатәқәа.

Ауниверситет аректор, Алеко Гәарамиа, аиԥылара аартуа, еизаз ҭабуп ҳәа реиҳәеит. Ауниверситет арҵаҩцәеи, астудентцәеи, Аԥснеиԥш уи анҭыҵгьы аҵараиурҭа ахьӡ акыр иҭыргахьеит.

Урыстәылатәи Афедерациа аҟынтә, 20 инареиҳаны  иреиҳау аҵараиурҭақәа рректорцәа иахьатәи аныҳәа рхы аладырхәит.  Иазгәаҭатәуп,  арахь ишааз Приднестровиа-Молдавиатәи Ареспублика, Аахыҵ-Уаԥстәылатәи  Ареспублика, Ашьха-Ҟарабахтәи Ареспублика аҟынтә асасцәа.

Аныҳәатә усмҩаԥгатә ихы алаирхәит Москватәи аҳәынҭқарратә университет аректор Виктор Садовничи.

«Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» ахада ихаҭыԥуаҩ Мақсим Ӷәынџьиа, Алеко Гәарамиа иахьатәи амш идныҳәалауа,  афонд ахьӡала  ҳамҭас ауниверситет ианеишьеит ҳаамҭазтәи астандартқәа ирықәшәо акомпиутертә техника, астудентцәа рҵара-дырра аизырҳаразы аудиториақәа рҿы рхы иадырхәо, иара убас афонд ахада Сенер Гогәуа ихьӡала аҳаҭыртә шәҟәы.