Аусеицзуразы аиқәшаҳаҭра анапы аҵарҩит

Иахьа, ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуеи, Аҧсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иаҵанакуа Д.И.Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәбеи,  аусеицуреи аиҩызареи рыбжьаҵаразы  аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит. Аҧхьаҟа, аганқәа  аинформациа еимырдоит рзиҧш аҭҵаарадырреи акультуреи ирыҵаркуа апроектқәеи, апрограммақәеи рзы.

Аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахахьы иагеит Аҧсуаҭҵааратә институт аҭоурых аҟәша ауада аремонт аҟаҵара. Уи иаарласны  нап аркхоит.

Subscribe to Syndicate