Ажьарныҳәа шәыдаҳныҳәалоит.

Акыр иаҧсоу ҳауаажәлар!
«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, гәык-ҧсык ала ишәыдаҳныҳәалоит жәытәла аҧсуаа иазгәарҭо  аныҳәа-Ажьарныҳәа!  Ишәыгымзааит аныҳәа алҧха-агәаҧха! Досу шәыҩнаҭақәа агәырӷьаччабжьы ҩныҩлааит, аизҳара шәымазааит! Аҧсни аҧсуа жәлари шәеигымзааит! Ҳаҧсадгьыл аҿы наӡаӡа аҭынчра шьақәгылазааит! Ҽааныбзиала, ҽааныҧшӡала шәгәырӷьо шәнеилааит!