Цәыббра 1-аҵарадырра иамшуп!

Ихәыҷымкәа идухахьада?! Аҵара, аиҩызара, аизҳара агәашәқәа ззаатуа аҵаҩцәа рзы, аныҳәақәа ирныҳәоуп аҵарашықәс алагамҭа - Цәыббра 1.  Уи зегь реиҳа згәы хыҭ-хыҭуа иазыҧшу,  раҧхьаӡакәны  аҵарадырра адунеиахь зшьаҿа еихызго ахәыҷқәа роуп. Ааи, ашкол аҿоуп уҧсҭазаараҟны  зегь реиҳа иухамшҭуа, згәыбылра уцу раҧхьатәи урҵаҩы уахьлабадыруа, иахьурҳауа  аҩызцәа, аҧсҭазаара ду ахь уназго амҩахәасҭа уахьаныло. Аҧхьашьа, аҩышьа, ахымҩаҧгашьа уҳәа, ирацәоуп жәеиза шықәса рыҩныҵҟа ашколтә ҧсҭазаараҟны  иузаатуа амаӡақәа.  Хымҧада, ахәыҷра иацуп ахәмарра, аҩра, аҧара. Аха, уи зымҩа инышьҭаҵаны, аҵаҩцәа зегьы ззыҧшу, аҭакҧхықәра зцу мшны иааҟалеит Цәыббра1.

Акыр иаҧсоу аҵаҩцәа, арҵаҩцәа, аҭаацәа! «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала , гәык-ҧсык ала ишәыдаҳныҳәалоит ҳазҭалаз аҵарашықәс ҿыц. Ишәзеиӷьаҳшьоит агәабзиара, агәамч, аизҳазыӷьара. Мҩамш!

Subscribe to Syndicate