Error message

  • Notice: Undefined index: uri in theme_image_formatter() (line 602 of /var/www/fondapsny.org/data/www/fondapsny.org/modules/image/image.field.inc).
  • Notice: Undefined index: uri in galleryformatter_field_formatter_view() (line 335 of /var/www/fondapsny.org/data/www/fondapsny.org/sites/all/modules/galleryformatter/galleryformatter.module).
  • Notice: Undefined index: uri in theme_image_formatter() (line 602 of /var/www/fondapsny.org/data/www/fondapsny.org/modules/image/image.field.inc).

Иорданиатәи ҳџьынџьуаа «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусбарҭаҟны

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусбарҭа иаҭааит арҭ амшқәа рзы Иорданиантәи Аҧсны иаан иҟоу ҳџьынџьуаҩ Ашьраф Чқәуа иҭаацәеи иареи. Афонд ахада Сенер Гогәуа, асацәа  «Бзиала шәаабеит!»- ҳәа раҳәо иазгәеиҭеит, урҭ рбара гәахәас ишыҟаиҵаз.  Ирылацәажәеит Аҧсни Иорданиеи реимадара иадҳәало азҵаарақәа.  Иазгәарҭеит аекономика, акультура, аҵара-дырра  уҳәа еиуеиҧшым ахырхарҭақәа рыла арҭ аҩтәылак русеицура аҽанарӷәӷәа,  аигәныҩра аҳәаақәа иҵегьы рыҽшдырҭбауа.

Ашьраф Чқәуа иҭаацәеи иареи азҿлымҳан  «Жәларбжьаратәи афонд  Аҧсны» аусура шеиҿкаау, иарбан проектқәоу аус здырулоу.  Уи ахада Сенер Гогәуа инарҭбааны ирзеиҭеиҳәеит афонд аҿаҧхьа иқәгылоу ахықәкы, еиуеиҧшым аилакқәа аус шыруа, ҳаҧсадгьыли ҳауаажәлари  рыбзазара аиӷьтәра ишадгыло, аҳәаанырцә инхо ҳдиаспора рыҧсадгьыл адыҧхьалара ишазҿлымҳау. Иара убас, ирзеиҭеиҳәеит «Жәларбжьаратәи афонд  Аҧсны» аҧхьаҟатәи ауснагӡатәқәа ртәы.  Аизара рхы аладырхәит афонд ахаҭарнакцәа  Мақсим Ӷәынџьиа, Гурам Амқәаб.    Урҭ асасцәа  гәаартыла ирацәажәеит.

 Аиҧылара ахыркәшамҭазы, афонд ахада  Сенер Гогәуа,   Аҧсни  Иорданиеи ирыбжьоу аимадара аҿиара аус аҟны илагалазы Ашьраф Чқәуа агәаларшәагатә  ҳамҭа ианеишьеит.