Иҭыҵит ажурнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» ахҧатәи аномер

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала, аҧсышәала  иҭыҵит ажурнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» ахҧатәи аномер.  Ажурнал хықәкы хадас иамоуп амилаҭ реимадара арӷәӷәара, абиҧарақәа рҭоурыхтә ҧсадгьыл разхьарҧшра, аҧсуаа ахьыҟазаалакгьы ироурц рыжәлар рҭоурых, рҵас, рқьабз, ркультура, рмилаҭтә литература аилкаара. Ажурнал «Аҧсынтәыла сара стәыла» редактор хадас дамоуп Гәырам Амқәаб.