Керч, ҳара ҳуцуп

Ҳарҭ зегьы гәалсра дула иҳадаҳкылеит Керчтәи атехникум аҿы иҟалаз атрагедиа. Акагь зхарамыз ауаа рҭархара ари хлымӡаа хцуп.

Гәалсра дула ҳрыдышшылоит иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи.

Subscribe to Syndicate