Лаҵарамза 21-Ахырҵәара иақәыршәаз Кавказ ажәларқәа ргәалашәара иамшуп

Иахьа, Аҧсны имҩаҧысит  ахырҵәара иақәшәаз Кавказ ажәларқәа ргәаларшәара амш.

Аҟәа ақалақь аҟны уи иазкыз аусмҩаҧгатәқәа хацыркын Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа драматә театр аҿы.  Уахь днеит  Аҧсны Аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба, атәыла анапхгара, ауаажәларра, ҳџьынџьуаа.  Еизаз рҿаҧхьа иқәгылеит  аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа, апоетцәа, иара убас ашәаҳәаратә ансамбльқәа.

Анаҩс, амшын аҧшаҳәаҿы игылоу амҳаџьырқәа рбаҟаҿы ашәҭқәа шьҭаҵан, иара убас имҩаҧган аконцерт.