Нанҳәа 15-Аҧсны иазгәаҭоуп Хатәгәаҧхарала еибашьуаз рымш.

Embedded thumbnail for Нанҳәа 15-Аҧсны иазгәаҭоуп Хатәгәаҧхарала еибашьуаз рымш.
Embedded thumbnail for Нанҳәа 15-Аҧсны иазгәаҭоуп Хатәгәаҧхарала еибашьуаз рымш.

Аҧсуа жәлар рхақәиҭразы хатә гәаҧхарала еибашьуаз рхыҧхьаӡара ҩнызқьҩык инарзынаҧшуеит. Дара гәыҩбарак ҟамҵакәа рашьцәа ирыдгыланы рыҧсадгьыл рыцыхьчара иазыхиан, ианаҭахха аамҭазгьы рхы ақәырҵеит . Урҭ ргәалашәара аҳаҭыразы, рыхьӡ акамыршәразы,  Аҧсны ирзыргылоуп абаҟақәа, амҩақәа ирыхҵоуп рыхьӡқәа, еизҳауа абиҧарақәа ирызнагоуп рҭоурых.

Ҳажәлар еиҳа ашәарҭа ӷәӷәа ианҭагылаз, амца шыра ианалагылаз аамҭазы, хеигӡарак  ҟамҵакәа  ашьха каҵәарақәа ирхысны, шьапыла мацара Аҧсныҟа иааит   Нхыҵ-Кавказынтәи ҳашьцәа, иаанымгылаӡеит аҳәаанырцә инхоз ҳџьынџьуаа,  Урыстәылантә хатә гәаҧхарала еибашьуаз. Урҭ рыжәҩахырқәа еибыҭаны, рымчқәа еилаҵаны, ҳиааира амш ааигәартәит. Иҟоуп аиааира абара иахьымӡакәа, аибашьра адәаҿы иҭахаз.  Урҭ рфырхаҵара ахааназы ҧсра-ӡра ақәым. Ргәалашәара аҿаҧхьа   ҳхырхәоит.

Subscribe to Syndicate