Ноиабр 26- Ареспублика Аҧсны Аконституциа иамшуп.

23 шықәса раҧхьа, иахьашәны, ирыдкылан Ареспублика  Аҧсны Аконституциа-аҳәынҭқарра азакәан хада, уи  астатуси, аҧхьаҟатәи аҿиареи аазырҧшуа.

«Ҳара,  аҧсуа жәлар, хаз ҳәынҭқарраны ашьақәгыларазы ҳхатә зинмчрақәа аарҧшуа, убри аан, аҭынчреи аҭышәынтәалареи агәазыҳәара ҳаманы, ауаҩы изинқәеи, иҭынчреи, ииашареи шьақәырӷәӷәо, иҳадаҳкылеит Ареспублика Аҧсны Аконституциа»-ҳәа азгәаҭоуп Ареспублика Аҧсны Аконституциа атекст аҟны.

Аҧсуа жәлар  рҭоурых аҟны, ари амш акрызҵазкуа хҭысуп. Ноиабр 26, 1994ш. рзы иазгәаҭан, адемократиатә мҩа, иҭышәынтәалоу аҿиареи, ҳажәлар    реиқәырхареи рзы ишыцхыраагӡоу.