Очамчыратәи, Калдахәаратәи, Аҟәатәи ашкол интернатқәа

Аҵарадырра аҳәаақәа ирҭагӡаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсни», Ҭырқәтәыла иҟоу ҳдиаспореи рыбзоурала, Аҧсны иҟоу ашкол  интернатқәа ирызшан аҳамҭақәа. Очамчыратәи, Аҟәатәи, Калдахәаратәи ашкол интернатқәа рҿы аҵара зҵо аҵаҩцәа рзы 500 цыра ацәарҭамаҭәа ааган Ҭырқәтәылантәи. Урҭ рахьтә,  Очамчыратәи ашкол интернат ианашьан 200 цыра,  Аҟәатәи-200, Каладахәаратәи-100. Изныкымкәа асеиҧш иҟоу агәыҳаларатә  цхыраара аадырҧшхьеит ҳдисапора.

 «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ҷыдала иазнеиуеит  аҵарадырра, акультура иадҳәалоу азҵаарақәа. Абри аус аҟны ацхыраара ҟарҵоит аҳәаанырцә инхо ҳдиаспорагьы. Диузџьатәи аҧсуа культуратә хеидкыла аиҳабы Илҳан Кәаӡба иҩызцәеи иареи изныкымкәа ас еиҧш иҟоу ауснагӡатәқәа ирхаҵгылахьеит»- ҳәа азгәеиҭеит афонд ахаҭарнак  Оқҭаи Ҷкотуа.

Аҧсны аҵара аминистрра   гәцаракрыла иазнеиуеит ашкол интернатқәа рҭагылазаашьа. Ишдыру еиҧш, уаҟа аҵара зҵо аҵаҩцәа уахгьы-ҽынгьы раамҭа уаҟа ирхыргоит. Хымҧада,  ахәыҷқәа  рышколтә ҧстазаара иақәшәо аҭагылазаашьа рзаҧҵазароуп ҳәа азырыҧхьаӡоит аинтернат аиҳабацәа.

 «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»   ахаҭарнакцәа лассы-лассы  ҳашкол   иадҵаалоит, иҳагу-иҳабзоу еилыркаауеит.  Ҳҭахрақәа инарықәыршәаны  адгылара ҳарҭоит. Даара игәахәа дууп ахәыҷқәеи, ааӡаҩцәеи, арҵаҩцәеи  ҳзы ас еиҧш иҟоу ацхыраара»-ҳәа азгәалҭеит Очамчыратәи ашкол интернат аиҳабы Лора Миқаиаҧҳа.

Аҧхьаҟагьы иазгәаҭоуп ашкол интернатқәа ацхыраара рыҭара. Иаҳҳәозар, ахәыҷқәа рымаҭәақәа ахьҭакнарҳауа амаҭәахәқәа рыла реиқәыршәара.

Subscribe to Syndicate