Пицунда ақалақь 50 ш. ахыҵит

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада ихаҭыҧуаҩ  Мақсим   Ӷәынџьиа,   Пицунда ақалақь 50ш. ахыҵра иазкыз  аныҳәатә усмҩаҧгатәқәа ихы рылаирхәит. Пицунда-Амшын Еиқәа ижәытәӡатәиу ақалақьқәа ируакуп. Пицунда, зеиӷьыҟам аҧсшьарҭа ҭыҧ анаҩсангьы, Аҧсны акультуреи адоуҳатә беиареи ирықалақьуп.

Аныҳәа иалахәыз хыҧхьаӡара рацәала асасцәа, аҭыҧантәи анхацәа, атәыла анапхгара, аҧсшьаҩцәа рхы аладырхәит Ҭамара Гыцҧҳа лбаҟа аартра, лара 1959ш.рзы Пицунда аргылара напхгара азылуан.

Аныҳәатә мшы иацнаҵеит аконцерттә программа.