«Агәыразра»

Всего осуществлено 10 проектов

Ашкол ахь ацара згәы хыҭ-хыҭуа иазҧшу аҵаҩцәа рзы, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»  аҳамҭа рызнархиеит. Зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа, ахшара рацәа змоу, заа ирыҩхьаз арзаҳал инақәыршәаны,  иахьа шьыжьнаҵы  афонд аусбарҭахь имҩахыҵит.  Афонд аусзуцәа аҭаацәа ирзеиҭарҳәеит рнапы злаку ауснагӡатәқәа ртәы, ахәыҷкәа ирызку апроектқәа зҿлымҳарыла ишазнеиуа. Убас еиҧш, апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аҧсны араионқәа рҟынтә 20-ҩык ахәыҷқәа ацхыраара рыҭан. Адәқьан ахь иганы амаҭәақәа рзаахәан, иара убас аҵараҿы рхы иадырхәаша амаҭәарқәа.

Иахьа, Очамчыра  араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны  жәаҩык ашкол аҵаҩцәа  шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла еиқәнаршәеит. Аҭаацәа ахәыҷқәа рыцны афонд аусбарҭахь иааит. Анаҩс, дара  афонд ахаҭарнакцәа рыцны, Аҟәа ақалақь иҟоу адәқьанқәа руак иаҭааит. Уаҟа инагӡан  урҭ  рҭахрақәа.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.  Дара ҭабуп ҳәа рарҳәоит «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусузцәа иаадырҧшуа ахаҵагылареи, азҿлымҳареи рзы.

Иахьа, Аҟәа араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, 10-ҩык ашкол аҵаҩцәа шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла  еиқәнаршәеит. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп 8000 мааҭ аҧара. Мызкы ари апроект иартәоит 80нызқь мааҭ.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.  Дара ҭабуп ҳәа рарҳәоит «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусузцәа иаадырҧшуа ахаҵагылареи, азҿлымҳареи рзы.

Апроект «Агәыразра» аус ауеит есымза.

Апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» афинанстә цхыраара рынаҭеит зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуаа ҭаацәарақәа рхәыҷқәа ашкол ахь реиқәыршәаразы. Иахьа, 20-ҩык аҵаҩцәа рҭаацәа рыцны афонд аусбарҭахь иааит. Анаҩс, афонд ахаҭарнакцәа рыцны,  Аҟәа ақалақь иҟоу адәқьанқәа руак иаҭааит, аҵаҩцәа ашкол ахь иршәырҵаша амаҭәақәеи, аканцелиартә маҭәахәқәеи раахәаразы.

Иахьа, Гәдоуҭа араион аҟынтәи ашколқәра иаҵанакуа жәаҩык ахәыҷқәа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара рыҭан. Аҳҭны қалақь ахь ааҧхьара змаз аҵаҩцәа  ирзаахәан амаҭәақәа, иара убас аҵараҿы ацхыраагӡа рызҭо ашколтә  хархәагақәа.

Апроект «Агәыразра» иаҵанакуеит Аҧсны араионқәеи, ақалақьқәеи рҟны инхо, зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа рхәыҷқәа.

Иахьа, Аҟәа араион иаҵанакуа абжьартә  школ аҵаҩцәа, есымза знык, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» имҩаҧнаго  апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны, 10-ҩык ашкол аҵаҩцәа шәҵатәылеи, ашкол маҭәахәқәеи рыла  еиқәнаршәеит. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп 8000 мааҭ аҧара. Мызкы ари апроект иартәоит 80нызқь мааҭ.

Аҭаацәеи, ахәыҷқәеи рзы хымҧада ари аус агәахәа рызҭо цхыраагӡоуп.

Есымза знык, Аҧсны араионқәа рҟынтә зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҧсуа ҭаацәарақәа рҟынтә  жәаҩык ашколхәыҷқәа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала ацхыраара роуеит.

Убас еиҧш, иахьа, Гәылрыҧшь араион аҟынтә жәаҩык аҵаҩцәа алшара рыман, Аҟәа ақалақь аҿы, дара рҭахрақәа ирықәшәо ашәҵатәи, ашкол аҿы рхы иадырхәаша амаҭәахәқәеи раахәара. Хәыҷыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп  аанызқь мааҭ аҧара. Иааидкыланы, мызкы апроект «Агәыразра» иақәхарџьуп  80 нызқь мааҭ. Шықәсык иалагӡаны апроект «Агәыразра» иаҵанакуеит 120-ҩык ашколхәыҷқәа.

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аҧшьгарала, Очамчыра араион иаҵанакуа аҧсуа қыҭақәа рҟынтә, ашкол қәра иаҵанакуа, зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау аҵаҩцәа, апроект «Агәыразра» аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара рзыҟаҵоуп. Афонд аусзуцәа ахәыҷқәа адәқьан ахь иганы, рҭахрақәа ирықәшәо амаҭәақәа рзаархәеит, иара убас аҵара апроцесс аҟны рхы иадырхәаша ацхыраагӡақәа рзалырхит. Аӡәыцыҧхьаӡа ихҭынҵоуп аанызқь мааҭ аҧара. Мызкы жәаҩык ашкол хәыҷқәа рхарџь иартәоит 80 нызқь мааҭ аҧара. Апроект «Агәыразра» аусура мҩаҧнагоит есымза знык. Уи иадыҧхьалахоит Аҧсны раионцыҧхьаӡа аҵаҩцәа.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» иаҧшьгарала иаҧцоуп, апроект ҿыц «Агәыразра».  Уи аҧҟарақәа инарықәыршәаны, ишьақәырӷәӷәоуп зсоциалтә ҭагылазаашьа хьысҳау  ашколхәыҷқәа рхыҧхьаӡара, шықәсык аҩныҵҟа афонд ахьӡала ацхыраара зауа. Мызкы жәаҩык ашкол хәыҷқәа, афонд ахьӡала ироуеит дара рҭахрақәа ирықәшәо ахаҵгылара.  

Ҳазҭалаз ашықәс азы, афонд иаҧшьнагеит апроект ҿыц "Агәыразра". Уи аҧҟарақәа инарықәыршәаны, ишьақәырӷәӷәоуп ашколхәыҷқәа рхыҧхьаӡара, шықәсык аҩныҵҟа афонд ахьӡала ацхыраара зауа. Апроект "Агәыразра" иаҵанакуеит 120-ҩык ашколхәыҷқәа. Шықәсык, апроект ахә иартәоит 960нызқь мааҭ. Хаҭала, 120-ҩык ахәыҷқәа рыцыҧхьаӡа аанызқь мааҭ рыхә амаҭәа рнапаҿы ироуеит. Есымза, апроект жәаҩык ашколхәыҷқәа адгылара рынаҭоит. Иахьа, апроект аусура хацнаркит. Тҟәарчал араион аҟынтәи 10-ҩык ахәыҷқәа ироуит ааба-ааба нызқь мааҭ рыхә амаҭәа.