Рашәарамза 1 азы имҩаҧысуеит ахәыҷтәы рҿиаратә фестиваль

Embedded thumbnail for Рашәарамза 1 азы имҩаҧысуеит ахәыҷтәы рҿиаратә фестиваль

Ахәыҷқәа рыхьчара амш аҽны "Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны" ааҧхьара рынаҭоит зегьы ахәыҷтәы рҿиаратә фестиваль ахь. Уаҟа, Аҧснытәи ареабилитациатә центрқәа рҟынтә ахәыҷқәа аконцерттә программа еиҿыркаауеит. Иара убраҟагьы иааухәар ҟалоит ахәыҷқәа рнапкымҭаҭәа, русумҭақәа.
Рашәарамза 1, асааҭ 14:00 рзы ҳашәзыҧшуп абри аҭыӡҭыҧ ала: ақ. Аҟәа, И.Г.Папасқьыр ихьӡ зху амилаҭтә библиотека.

Subscribe to Syndicate