Сақариатәи агәбернатор Аҧснытәи аделегациа идикылеит.

Арҭ амшқәа рзы Ҭырқәтәыла иҟоу Аҧснытәи аделегациа Адаҧазар инхо ҳдиаспореи, Сақариатәи агәбернатори реиҧылара мҩаҧысит.

Жәларбжьаратәи афонд «Аҧсны» ахада Сенер Гогәуеи, Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи  рминистр Адгәыр Какобеи, Адаҧазар иҟоу аҧсуаа ркультуратә хеидкыла аиҳабы Орал Бганбеи, Сақариа агәбернатор Ҳәсеин Авни Џьошь идикылеит.  

Аҧснытәи аделегациа, агубернатори аҭырқәа жәлари ирыдышшылеит, аҵыхәтәантәи аамҭазы Ҭырқәтәыла имҩаҧысуа атерракт иахҟьаны аруаа рыҧсҭазаара иахьалҵуа.  Иара убас, агәбернатор  инарҭбааны изеиҭарҳәеит  Аҧсны асоциал-економика, атуризм, акультура, аҵара-дырра уҳәа ҳтәыла зну аҿиара мҩа зеиҧшроу.

Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба агәбернатор даара ҭабуп ҳәа иеиҳәеит Сақариатәи иреиҳау аҵараиурҭақәа рҟны Аҧснынтә аҵара зҵо астудентцәа рахь  иаадырҧшуа ахаҵгыларазы.  Ҳтәыла Аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба ихьӡала асалам ианеишьеит. Иара убас, Адгәыр  Какоба, агәбернатор  ҳамҭас ахьтәы ҧсар  ианашьауа, Аҧсныҟа ааҧхьара ииҭеит. Уи гәахәала идкылауа, Сақариатәи агәбернатор Ҳәсеин Авни  Џьошь иҳәеит, аамҭа ҧшааны, дук хара имгакәа Аҧсынтәыла даҭаарц шиҭахыу. Агәбернатор Адгәыр Какоба ианеишьеит ҷыдала инапыҟаҵароу ашәҭҭра.

Subscribe to Syndicate