Сақариатәи ауниверситет аректор Аҧснытәи аделегациа идикылеит.

Ҭырқәтәыла иҟаз Аҧснытәи аделегациа, Аҧсны аҵареи аҭҵаареи рминистр Адгәыр Какобеи, «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуеи, Сақариа ақалақь аҟны еиҿкаау ҧсуаа ркультуратә хеидкыла аиҳабы Орал  Бганбеи, Сақариатәи ауниверситет аректор, апрофессор Музаффер Ельмас идикылеит.

Ҳазҭагылоу аамҭазы, ари ауниверситет аҟны, еиуеиҧшым афакәльтетқәа рҟны  аҵара рҵоит Аҧснынтә 23-ҩык астудентцәа. Урҭ рахьтә сынтәа иҭалаз рхыҧхьаӡара 14-ҩык ыҟоуп. Аҧснытәи аделегациа аректор даара ҭабуп ҳәа иарҳәеит ҳастудентцәа рҵара-дырра аизырҳаразы аҭагылазаашьа бзиа ахьырзаҧҵо азы.

«Сара Ҭырқәтәыла изныкымкәа саахьеит. Ибзианы издыруеит, аҭырқәа жәлар, ара инхо ҳдиаспора ишырзыҟо, пату шрықәырҵо. Даара гәахәас иҟасҵеит Аҧснынтә, Ҭырқәтәыла иреиҳау аҵараиурҭақәа ирҭоу астудентцәа гәцаракрыла шәахьрызныҟәо. Дара иалырхыз азанааҭқәа рыла   адырра бзиақәа ахьроуа. Агәраганы сыҟоуп аҧхьаҟагьы ҳусеицура ишацаҳҵо. Ҳара иаҳҭахыуп  хаҭала, шәара,  ҳаҧсадгьыл аҿы шәбара»-ҳәа азгәеиҭеит Апсны аҵареи аҭҵаареи рминистр Адгәыр Какоба.

Аиҧылараҟны ирылацәажәан ҳуниверситетқәа рырҵаҩцәа, аспециалистцәа,  рҧышәеимдаразы аиҭанаиааирақәа шрыбжьало.

Иазгәаҭатәуп, Аҧснытәи Сақариатәи ауниверситетқәа рректорцәа, ҵыҧх,  аусеицуреи  аиҩызареи рзы  аиқәышаҳаҭра рнапы шаҵарҩыз.

«Сара Аҧсны снеихьеит, избахьеит, ииашаҵәҟьаны  џьанаҭ дгьыл аҟны шәынхоит. Ажәа шәысҭоит аамҭак шсоуз еиҧш, ҩаҧхьа сышнеиуа. Ҳара ҳуниверситет аҟны, есышықәса, шәара шәыстудентцәа рзы ҳашәқәа аартуп, аҧхьаҟагьы алимитқәа рхыҧхьаӡара  иҵегьы еизҳарҳауеит»-ҳәа азгәеиҭеит Сақариатәи ауниверситет аректор, апрофессор Музаффер Ельмас.

Сақариа иаҧҵоу  аҧсуаа ркультуратә хеидкыла аиҳабы, аиҧылара иалахәыз, уи аиҿкаарагьы иацхрааз,  Орал Бганба, акыр илша рацәоуп  уа инхо аҧсуааи, Апснынтә аҵара зҵо астудентцәеи реидкыларазы.

«Аҧхьаҟа, Аҧснытәи астудентцәа рзы ҳгәы иҭоуп азеиҧш нхарҭа ҩны аиҿкаара. Ҳдиаспора имҩаҧырго аусқәа зегьы рҟны, ҳара ҳастудентцәа рхы аладырхәларц ҳҭахыуп. Хымҧада, уи азы аҭагылазаашьа рзаҧаҳҵоит. Еснагь ҳалаҧш рхызаауеит»-ҳәа азгәеиҭеит Орал  Бганба. Сақариа аҵара зҵо аҧсуа студентцәа рхеилак напхгара азыруеит Динар Абыџбеи, Мрамза   Ҷкотуаҧҳеи.

Аиҧылара иалахәыз «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахада Сенер Гогәуа иазгәеиҭеит,  иаҳхысыз ашықәсқәа ирылагӡаны, Ҭырқәтәылатәи иреиҳау аҵараиурҭақәа ирылганы, адырра бзиақәа роуны, рыҧсадгьыл ахь ишыхынҳәхьо, ара аҵара зҵоз, иахьа зҳәынҭқарра амаҵ азызуа ҳҿар.

Аиҧылара ахыркәшамҭаз, аҧшәмацәеи асасцәеи аҳамҭақәа емырдеит. Аҧсны аҵареи,  аҭҵаареи рминистр Адгәыр Какоба, Сақариатәи ауниверситет аректор ианеишьеит аҧсуа ҟама.