Санкт Петербург иҟалаз атерракт инамаданы адышшылара

Мшаҧымза 3, 2017 ш. азы, Санкт Петербург иҟалаз ахҭыс бааҧс  гәалсрыла иҳадаҳкылеит, акыр ҳаршанхеит. Атерракт иахҟьаны иҭахаз рыуацәеи рҭынхацәеи гәалсра дула ҳрыдышшылоит.

Агәра ҳгоит, Санкт Петербург инхо ажәлар, ари аҧышәара ишаиааиуа.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны»