Ҭҟәарчал араион азы агәыҳалалратә цхыраара

Иахьа, «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» агәыҳалалратә цхыраара анаҭеит ахәыҷтәы реабилитациатә центр « Ҭҟәарчал Аҿар Раԥшьгара». Афонд ала иаахәан Ҭҟәарчал араион иатәу ақыҭақәа рҟны инхо ахәыҷқәа рымҩангаразы автомҩанысга азы агьежьхарԥақәа реизак, избан акәзар иҟоуп ацентр аҟынӡа анеира алшара змам аҭаацәарақәа. 
Иара убас, ацентр ахь ҳамҭас инашьҭын абзазаратә химиа аизга, ашьаҵахарԥақәа, ацқьаразы ахархәагақәа, уҳәа уб. иҵ.
«Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» алахәылацәа, иааиԥмырҟьакәа еиуеиԥшым агәыҳалалратә акциақәа ҳацымҩаԥызго аилахәыра «Биофарма» ареабилитациатә центр ианаҭеит раԥхьатәи ихымԥадатәиу ахәшәқәа реизак.
Ареабилитациатә центр анапхгаҩы  Ажьиԥҳа Маргарита лаҳәарала, «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» иара убас, афатәқәеи, абзазаратә химиеи реизгақәа раҳасабала ацхыраара рнаҭеит  инахароу ақыҭа Аҟармара иқәынхо, змазаратә ҭагылазаашьа хьысҳау 34 ҭаацәара.

Subscribe to Syndicate