Ҭырқәтәыла, Қоџьаели ақалақь аҟны иапҵоуп апсуаа еидызкылоу акультуратә центр. Уи хадас далхыуп ҳџьынџьуаҩ Ҳасан Қардиа.

Қоџьаелиатәи аҧсуаа ркультуратә хеидкыла Анапхгаҩы Ҳасан Қардиа шәахь

Ҳаҭыр зқәу, Ҳасан Қардиа !               
Ауаажәларратә еиҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, гәык-ҧсык ала ишәыдаҳныҳәалоит, Ҭырқәтәыла, Қоџьаели ақалақь аҟны, ҿыц еиҿкаахаз (адернеқь) еиҳабыс шәахьалхыу.   
Ҳара агәра ҳгоит, шәара ишәымоу аҧсҭазааратә ҧышәеи, алшареи шәхы иархәаны ишшәылшо ҳауаажәлар реидкылара, изланхо атәым милаҭ ирыламӡыртә еиҧш аҭагылазаашьа аҧҵара, милаҭк аҳасабала ахеиқәырхара.  Имариам, аҭакҧхықәра зцу шәус аҿы ишәзеиӷьаҳшьоит ақәҿиарақәа, аихьӡарақәа!  Шәарҭ аҧсуаа шәеидызкыло шәкультуратә хәышҭаара еснагь аҧхарра агымзааит! Мҩамш!
Ҳаҭырла,
Сенер Гогәуа
Жәларбжьаратәи афонд «Аҧсны» ахада

Subscribe to Syndicate