Ҭырқәтәыла "Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны" ахатә усбарҭаҿы аиҧылара мҩаҧысит

Иахьа ашьыжь асааҭ жәаба рзы, "Жәларбжьаратәи афонд  Аҧсны" аделегациа аҭааит Сҭампыл мызқәак раҧхьа афонд еиҿнакааз аусбарҭа.

Ҭырқәтәыла афонд ахьӡала хаҭарнакс аус зуа Џьенгиз Ашәба аделегациа ахаҭарнакцәа идирбеит ахыбра, иара убас еиҭеиҳәеит аусура шеиҿкаау.

"Ҳара излаҳалшо ала, акультуратә еимадара аҳәаақәа ҳарҭбаароуп, уи ҳара ҳхықәкқәа раҧхьа игылоуп"- иҳәеит Aшәба.

Иара иусура ахәшьара аҭо, афонд ахада Сенер Гогәуа дрылацәажәеит аделегациа имҩаҧыргараны иҟоу аиҧыларақәеи аусқәеи ртәы. Анаҩс, аиҧылараҿы ажәа иҳәеит Аҧсны абыргцәа реилазаара аиҳабы Апполон  Шьынқәба.

Subscribe to Syndicate