Жәабран 12, асааҭ 12:00 рзы «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» апресс-конференциа

Ашәахьа,  жәабран 12, асааҭ 12:00 рзы, Аҟәа ақалақь, «Гәдоу Плаза» ахыбра, ахәбатәи аихагылаҿы, «Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны» имҩаԥнагоит апресс-конференциа. Уи азкуп афонд хышықәсатәи аусура аихшьаала.

Subscribe to Syndicate