«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсни» акультуратә фонд «Л-Стари» аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит

Иахьа, ауаажәларратә еиҿкаара  «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» аусбарҭаҟны,  акультуратә фонд «Л-Стар» аиҳабы Лали Сыҷынааҧҳаи, афонд ахада Сенер Гогәуеи аҧхьаҟатәи аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит.

Ахәаахәҭра-економикатә, аҭҵаара-техникатә, агәыҳалалратә, акультуратә хырхарҭақәа рыла аҩганкгьы русеицура арҭбаареи, арҿиареи рзы ргәаанагарақәа еибырҳәеит, анаҩс аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит. Иара убас, иазгәаҭоуп азеиҧш проектқәеи, апрограммақәеи реицымҩаҧгара.