«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахаҭарнак Оқтаи Ҷкотуа, аҧсуаразы игәаанагарақәак ҳацеиҩишеит.

«Ҭырқәтәыла ҧсыуа ҭаҳмадак иҳәоны саҳаит, убра  аҧсуара иаҵанакуа зегьы агәылоуп ҳәа сгәы иаанагоит: «Уаҧсыуоума, уҧсы сара сзы иумоума, саҧсыуоуп- сыҧсы уара узы исымоуп». Ауаҩҧсы иара ихы аасҭа,  ивагылоу дрызхәыцыр, бзиа ибар, пату рықәиҵар, убарҭгьы ҳара ҳаиҧш рхы ныҟәыргар, иарбанзаалак аимак-аиҿак ҟалаӡом. Ус анакәха, абри ажәа ҳазхәыцып, иара аҧсуара ахаҭаҧсаҭа абри ауп ҳәа сгәы иаанагоит. Бзиа ҳаибабар, ҳаихӡыӡаар, ҳаилибаакар, ишахәҭоу ала ҳаицәажәар, усҟан иахьа иҳамоу ауадаҩра хәыҷқәа ҳариааиуеит. Ҳаҧхьаҟа,  Анцәа иумҳәан, еиҳау уадаҩрақәак ааҳаҧгыларгьы, ҳариааины ҳцоит ҳәа сгәы иаанагоит.

  Аҧсуара-ари агәаӷьра, ачҳара, амаашьара, аихаҵгылара роуп. Акы аҧхьа иргыланы, егьи ашьҭахьҟа уагәҭасыр ҟалаӡом. Рызегьы еимадазаоуп. Иныҟәугозар, рызегь еицныҟәугароуп. Хәҭак ныҟәуго, хәҭак  иануҭаху уагәҭасуа, ус иҟалаӡом. Аҧсуара уара ухаҭа уҟынтәи ахы ыҵнахыр ауп, уара  уҟынтәи иалагароуп, ухы аџьабаа аурбароуп уи азы.

       Иахьа, адунеи еицырдыруа ҳәынҭқаррак шьақәыргыланы иҳамоуп. Ҳбызшәа ҳҳәоит, ҳлеишәа ныҟәаҳгоит. Абри ҳаҭыр ақәаҳҵароуп, ҳахӡыӡаароуп. Зқьышықәса раахыс  иаҳмоуц анҳау, абри ҳаӷрамгылап, Анцәагьы иаҳџьишьарым. Иҳамоу аҭагылазаашьа ахә ҳаракны иаҳшьап, ари аҩыза аҭагылазаашьа ҳауран ҳаҟаӡам. Ҳажәлар зқьышықәсалатәи рҧеиҧш абыржәы ҳнапы иануп.  Ҳаҭыр еиқәаҳҵап, лакҭала ҳаиҿаҧшны, ҳаилибааканы  ҳаицәажәалап». 

Subscribe to Syndicate