«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахаҭарнакцәа Аҧсны абыргцәа рхеилак аиҳабы Аполлон Шьынқәба иҭааит.

Аҧсны Афырхаҵа - Аполлон Шьынқәба,  ҳтәылаҿы деицырдыруеит зыхьӡ нагоу, зажәа акрыҧхылнадо уаҩык иаҳасаб ала. Иара иџьабаа рацәоуп аҧсуа милаҭ-хақәиҭратә  қәҧара аус аҟны. Активла  дрылахәуп аҳәынҭқарратә, ауаажәларратә  усқәа. 

Афонд ахаҭарнакцәа, аҧсуара ахеилак анапхгаҩы  Оқтаи Ҷкотуа, арепатриациеи адемографиеи рхеилак аиҳабы  Сырма Ашәҧҳа, аекономика аҿиареи аинвестициеи рхеилак анапхгаҩы ихаҭыҧуаҩ Симон Агрба,  афонд ахьӡала Аполлон Шьынқәба идырныҳәалеит имаҵзура ҿыц, изеиӷьаршьеит агәабзиара, иусураҿы аихьӡарақәа. Иара убас, афонд ахаҭарнакцәа Аполлон Шьынқәба  изеиҭарҳәеит русура ахықәкы, ҷыдала иазгәарҭеит аҧсуара ахырхарҭала афонд мҽхакы ҭбаала аус шауа, аҧхьаҟа Аҧсны абыргцәа реилазаареи дареи азеиҧш  проектқәа  аус рыдулара ишазыхио. Ахәҭакахьала, Аполлон Шьынқәба иҳәеит, иахьатәи аиҧылара агәахәа шалихыз, иусура ахырхарҭала иарбан зҵааразаалак адгылара шаиҭо.

«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, Аҧсны абыргцәа реилазаара аиҳабы Аполлон Шьынқәба агәаларшәагатә ҳамҭақәа ианашьан. 

Subscribe to Syndicate