«Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахаҭарнакцәа аҧсылманцәа рныҳәа рыдырныҳәалоит

Акыр иаҧсоу адунеи иқәынхо аҧсылманцәа!

Ауаажәларратәеи ҿкаара «Жәларбжьаратәи афонд Аҧсны» ахьӡала, гәык-ҧсык ала ишәыдаҳныҳәалоит аҧсылманцәа зегьы иазгәарҭо аныҳәа Рамадан. Мызкы иалагӡаны иаурычуаз аҧсылманцәа ишәылшәыршеит ҽынла афатә-ажәтә мап ацәкра, аныҳәа иахәҭоу аҵасла азнеира. Рамадан ахыркәшамҭазы ҧсылманҵасла имҩаҧыжәго аныҳәа ду Ураза-Баирам алҧха-агәыҧха шәымазааит! Досу шәыҩнаҭақәа рҟны аилибакаара, агәырӷьара ҟалааит! Аллаҳ дышәхылаҧшааит!